ОБЯВА Print
Written by Евелина Джепсън   
Friday, 27 September 2013 11:03

МИРГ ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ

Обявява конкурс за  следните длъжности:


I.Управител на Оперативно звено на Местна инициативна рибарска група „Главиница-Тутракан – Сливо поле”

1.Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование с образователно квалификационна степен”магистър”
 • Професионална област : инженерно –технически науки, икономика, управление
 • Професионален опит – минимум 5 години
 • Владеене на един от трите работни езика на ЕС/английски, немски или френски език/
 • Компютърна грамотност 

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 

 • Познаване на политиките на Европейския съюз, европейското законодателство, конкретно по отношение на Регионалната политикана на ЕС, Структурните и Кохезионния фонд на ЕС.
 • Познаване на стратегическите програмни документи и нормативната база, свързана с оперативните програми, съфинансирни от ЕС, по- специално касаещи развитието селските и изостаналите райони.
 • Познаване на общинските планове за развитие на трите общини в състава на РО.
 • Опит, свързан с работа с институциите на ЕС, преговорния процес и начина на вземане на решения в ЕС.
 • Лидерски умения и умения за работа в екип.
 • Способност за анализиране на информация, синтезиране и представяне на резултатите от анализа.
 • Инициативност.
 • Висока мотивация.
 • Комуникативност.

3.Кратко описание на длъжността:

 • Ръководи, планира, организира, контролира и координира функционирането и дейността на Оперативно звено на Местна инициативна рибарска група „Главиница-Тутракан – Сливо  по отношение на изпълнението на Стратегията за местно развитие и усвояването на финансовите средства, предоставяни на Република България от Европейски фонд за рибарство (ЕФР) чрез Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (ОПРСР).
 • Управление на средствата , предоставени на МИРГ
 • Мониторинг на изпълнението на програмните интервенции, заложени в стратегията, мониторинг на одобрените за финансиране проекти.
 • Координиране на дейностите по информация и публичност на МИРГ.

 

II. Координатор на Оперативно звено на Местна инициативна рибарска група „Главиница-Тутракан – Сливо поле”

 

Изисквания към заеманата длъжност:

 • Образование: висше с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”
 • Общ професионален стаж: Мин. 2 години професионален опит
 • Експертен опит: Подготовка, изпълнение и отчитане на мин. 2 проекта, финансирани от европейски програми и фондове
 • Езикова подготовка: Владеене на един от трите работни езика на ЕС (английски, немски или френски език)
 • Компютърни умения: MS Office, WORD, Excel, Power Point
 • Добро познаване на Стратегията за местно развитие на МИРГ ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ
 • Познаване на нормативната уредба, свързана с изпълнение на  Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ и усвояване на средства от Европейски фонд за рибарство
 • Да притежава умения за разработване на информационни, обучителни и презентационни материали
 • Да работи в екип
 • Да е комуникативен/а, позитивен/а, и инициативен/а
 • Да е правоспособен водач на МПС

 

III. Технически сътрудник на Оперативно звено на Местна инициативна рибарска група „Главиница-Тутракан – Сливо поле”

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ  НА ДЛЪЖНОСТТА:

 

Съвместно с Управителя и Координатора да отговаря за точното и навременно осъществяване дейностите на МИРГ, съгласно условията на подписания  договор за безвъзмездна помощ и Стратегията за местно развитие на Местна инициативна рибарска група „Главиница – Тутракан – Сливо поле” (МИРГ) по отношение на нейното изпълнението  и усвояването на финансовите средства, предоставяни на Република България от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) чрез Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР).

 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 

 • Висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
 • Мин. 1 година професионален опит;
 • Владеене на един от трите работни езика на ЕС (английски, немски или френски език) е предимство
 • Компютърна грамотност (Microsoft Word, Excel, Power Point) и интернет.

 

УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

 

 • Умения за работа в екип;
 • Способност за анализиране на информация, синтезиране и представяне на резултатите от анализа;
 • Инициативност;
 • Висока мотивация;
 • Отдаденост на работата и способност да работи под напрежение;
 • Отлична комуникативност;
 • Възможност да работи на гъвкаво работно време.

 

4. Начин на провеждане на конкурса:

 • Допускане по документи;
 • Събеседване.

5. Необходими документи за участие в конкурса:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

 1. Заявление за участие в конкурса;
 2. Професионална автобиография;
 3. Мотивационно писмо;
 4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, както и копия от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации при наличие на такива;
 5. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова, служебна, осигурителна книжка/;
 6. Свидетелство за съдимост;
 7. Копие от документ за самоличност;

 

При подаване на документите, кандидатите да представят лична карта, оригинали на копията на документи за сверяване.

 

Документи се приемат от 27.09.2013 г. до 28.10.2013 г. в офиса на

МИРГ ГЛАВИНИЦА – ТУТРАКАН - СЛИВО ПОЛЕ, намиращ се в гр.Тутракан, ул. Ал. Стамболийски 2а.

 

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.