ПОКАНА Print
Written by Евелина Джепсън   
Monday, 22 April 2013 12:13

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА

„ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ“

 

Управителният съвет на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл.23 ал.1 от Устава на Сдружението и Протокол №18, т.4 на УС от 15.02.2013г., свиква редовно Общо събрание на 29 април 2013г. от 14.00 часа в гр. Тутракан. Събранието ще се проведе в залата на Общински съвет, гр. Тутракан при следния дневен ред:

  1. Освобождаване или приемане на нови членове на МИРГ.
  2. Годишен доклад за дейността на МИРГ за 2012г.
  3. Годишен финансов отчет на МИРГ за 2012г.
  4. Участие на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“ в учредяването на асоциация на местните инициативни рибарски групи в България.
  5. Промени в текстове на Устава на МИРГ.
  6. Други.

Общото събрание е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината членове.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.27 (1) от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.