Message
Обява на конкурс за външни експерти-оценители Print
Written by Евелина Джепсън   
Monday, 10 December 2012 17:01

СНЦ – МИРГ 

“ГЛАВИНИЦА - ТУТРАКАН - СЛИВО ПОЛЕ“

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ ЗА УЧАСТИЕ В КОМИСИИ ЗА ИЗБОР на проекти от СМР на МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле”, финансирани от Оперативна програма „Развитие на сектор Рибарство 2007 – 2013“

 

Изисквания спрямо външните експерти оценители: 

Минималните и специфични изисквания, към кандидатите за участие в Комисия за избор са:

1.       Да са физически лица;

2.       Да не са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда; или за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на страната и общността; да не са в конфликт на интереси по смисъла на чл.52, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета, приложим към общия бюджет на Европейските общности;

3.       Образование – висше (бакалавър или магистър);

4.       Специалност, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления:

       Област „Социални, стопански и правни науки”:

Професионални направления:

       Право;

       Икономика;

       Администрация и управление;

       Обществени комуникации и информационни науки;

       Туризъм.

       Област „Природни науки, математика и информатика”:

Професионални направления:

       Биологически науки;

       Информатика и компютърни науки;

       Науки за земята.

       Област „Технически науки”:

Професионални направления:

       Комуникационна и компютърна техника;

       Общо инженерство;

       Енергетика;

       Биотехнологии;

       Хранителни технологии;

       Архитектура, строителство и геодезия.

       Област „Аграрни науки”:

Професионални направления:

       Растениевъдство;

       Растителна защита;

       Животновъдство;

       Ветеринарна медицина;

       Рибно стопанство и свързаните с него услуги

       Рибовъдство

       Област „Хуманитарни науки”:

Професионални направления:

       История и археология;

5.       Професионален опит по съответната специалност/и – най-малко 3 години;

6.       Добро познаване на нормативната база – европейско и национално законодателство, приложимо към ОПРСР;

7.       Добро познаване на ОПРСР;

8.       Притежаване на познания и опит в оценяване на проекти и процедури: най-малко едно участие в комисия за оценка на проект/процедура.

9.       Допълнителни изисквания:

       Добри познания относно цикъла на управление и  финансиране на проекти по ОПРСР;

       Компютърна грамотност – Word и Excel;

       Способност да анализира информацията, да я обобщава и да представя резултатите в прегледен и разбираем вид.

10.     Начин на провеждане на конкурса: Подборът на външни оценители ще се извърши от специално назначена за целта Комисия. Конкурсът преминава през следните етапи:

       Проверка по документи за наличие на професионален опит и квалификация, съгласно посочените изисквания в настоящото обявление за конкурс;

       Интервю.

11.     Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са :

11.1.  Заявление по образец;

11.2.  Автобиография на български език  по образец;

11.3.  Фотокопие от документ за завършено висше образование;

11.4.  Фотокопие от документи, удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор/и или друг/и документ/и, удостоверяващ професионалния опит);

11.5.  Фотокопие от други документи удостоверяващи минималните и специфични изисквания (удостоверения, изпълнени договори за сходни с поканата дейности или референции, заповеди от участия в оценителни комисии, сертификати и други документи с подобен характер);

11.6.  Декларация (по образец).

Забележка: Документите по т.11.3 , 11.4 и 11.5 трябва да са заверени с „Вярно с оригинала” от кандидата, тел. за обратна връзка и одобрените по  документи кандидати ще бъдат поканени на интервю от 13.00 часа на 31.01. 2013 г.

Документите следва да бъдат представени в срок до  17.30 часа на 15.01. 2013 г. г., в офиса  лично, пощата или куриер на МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле”, намиращ се  в:

7600 гр.Тутракан,  ул. Ал. Стамболийски 2 а /старата автогара/

тел. за връзка:    Джепсън Е.         0877 50 77 51

                              Хасанов Б.          0877 50 77 52

                              Осман Ю.            0877 50 77 54


Необходими документи по образец изтегли от тук: