ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИРГ „ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ" Print
Written by Екип на МИРГ   
Monday, 06 February 2012 12:15

 Управителният съвет на Местна инициативна рибарска група  „Главиница-Тутракан-Сливо поле“, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл.23, ал.1 от Устава на Сдружението и Протокол № 8, т.1 на УС от 02 февруари 2012 година, свиква Общо събрание на 30 март 2012 година от 14.00 часа в град  Тутракан. Събранието ще се проведе в  залата  на Общински съвет, гр.Тутракан при следния дневен ред:

 

1. Приемане на отчета на Сдружение „Местна инициативна рибарска група  „Главиница-Тутракан-Сливо поле“ за 2011 година.

  

2. Утвърждаване на нови членове.

  

3. Промяна в размера на членския внос за общините.

  

4. Други.

 

Общото събрание е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината  членове. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 27. (1) от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден , 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.