Online users

We have 9 guests online
Content View Hits : 379378
Legislation
Нормативна базаEN PDF Print E-mail

 EN

Устав на сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна рибарска група ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ"

 

Вътрешни правила и ред за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото

 

НАРЕДБА № 15 ОТ 21 МАЙ 2010 Г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 “Развитие на рибарските области”, подмярка 4.1. А. “Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи” по Приоритетна ос 4 “Устойчиво развитие на рибарските области” от ОПРСР

 

Законодателство от Оперативна програма за рибарство и аквакултури 2007-2013