Галерия

Кой е тук

В момента има 14 посетителя в сайта
Брой прегледи на съдържанието : 375595
Стратегия
ПДФ Печат Е-мейл

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ

ВЪВЕДЕНИЕ

Стратегията за местно развитие на Местната инициативна рибарска група „Главиница – Тутракан – Сливо поле” е програмен документ, основан на стратегическите насоки на Европейския съюз (ЕС) за развитие на динамична и конкурентоспособна икономика, основана на знанието, устойчивото развитие и целите на Структурните фондове за икономическо и социално сближаване, регионално сътрудничество и регионална конкурентоспособност и заетост, както и за опазване на околната среда.

Процесът на програмиране на стратегията е съобразен с баланс между различните аспекти на местното развитие (икономически, социални и екологични), както и между различните териториални общности и институции. Определянето на визията и основните цели на стратегията се извършва в процес на консултиране с местните заинтересовани страни, представители на трите общини на територията на Рибарския район (РР).

Целта на стратегията е да подпомогне местното интегрирано конкурентоспособно развитие на района, посредством оптимално използване на местните ресурси за постигане на дългосрочни и устойчиви резултати. Териториалното развитие ще се осъществи на базата на партньорството между различните обществени сектори в областта: публичният, частният и гражданският. В този смисъл, стратегията дава насоките на местното развитие и определя основните правила на работа в партньорството.

Мисия

Местната инициативна рибарска група „Главиница – Тутракан – Сливо поле” е механизъм, създаден с цел:

v  Осъществяване на публично-частно партньорство;

v  Прилагане на подхода отдолу-нагоре;

v  Балансирано отразяване на интересите на трите обществени сектора на територията (публичен, частен и граждански);

v  Активно мобилизиране и устойчиво управление на наличните териториални ресурси;

v  Стимулиране на местно развитие чрез изпълнение на Стратегията за местно развитие на РО.

Основни принципи

МИРГ цели да насърчи устойчиво и конкурентоспособно развитие на рибарския район, основано на следните принципи:

Териториален подход (троицата „Територия – Стратегия – Партньорство”) – в центъра на процеса на развитие стои територията на рибарския район, характеризираща се с висока степен на хомогенност и критична маса на ресурси за планиране и развитие;

Публично-частно партньорство – партньорство между трите общини, съставляващи територията на РР, бизнеса и гражданския сектор;

Подходът „отдолу-нагоре” – стимулират се идеи за развитие, идващи от активното местното население, бизнес и гражданско общество; овластяват се местните общности в процеса на планиране и вземане на решения, касаещи развитието на тяхната местна среда;

Иновации – насърчава се внедряването на иновативни технологии и търсенето на нови подходи при създаването на заетост, търсенето на пазари, производството на продукти от риболов и аквакултури и др.

Работа в мрежа

Сътрудничество – насърчава се сътрудничеството и обмяната на добри практики с други рибарски групи в страната и в ЕС, особено с рибарски групи, разположени в географска близост по р. Дунав;

v  Създаване и укрепване на местен капацитет – подкрепят се дейности и интервенции, които включват като резултат от изпълнението си подобряването на гражданския, управленския, институционалния и физическия капитал за развитие на рибарската област. 

 

 

 

 ОТ СТАРИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

Местна стратегия за развитие
на Местна инициативна рибарска група
„Главиница – Тутракан – Сливо поле”

 

Резюме

 

 

Територия на Рибарската област

Територията на Местната инициативна рибарска група „Главиница – Тутракан – Сливо поле” обхваща цялата административна територия на трите общини в състава й: Главиница, Тутракан и Сливо поле. Общата площ на територията е 1 231 кв.км. Общото население на РО е 46 153 жители (2011 год).

Териториална идентичност:

 • Трите общини са „изостанали селски” и „изостанали гранични райони” за планиране съгласно Закона за регионалното развитие;
 • Равнинен релеф, умерено-континентален климат, разположена по поречието на 64-километров участък на десния Дунавския бряг;
 • Наличие на естествени крайбрежни влажни зони, разнообразие на биологични видове;
 • Водещ икономически сектор – земеделието;
 • Рибарството - традиционен поминък в региона;
 • Територия, която неизменно се свързва с риболова, с плетенето на рибарски мрежи и с лодкарските работилници;
 • Липсва регистрирано сдружение или организация на рибарите;
 • Територия с хилядолетно съществуване, с културно и историческо наследство с международно значение.

Структура на МИРГ

Местната инициативна рибарска група е регистрирана като юридическо лице, създадено с цел осъществяване на дейност в обществена полза и регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). МИРГ е създадена като публично-частно партньорство с участници от трите обществени сектора: публичен, бизнес и граждански. Сдружението се състои от 30 членове, от които 12 юридически и 18 физически лица.

 

Органите на управление на сдружението са:

1. Общото събрание – колективен върховен орган на Сдружението (30 членове);

2. Управителният съвет – управителен орган на Сдружението (9 членове).

 

Оперативното звеното на МИРГ, което ще отговаря за ежедневното функциониране на организацията, се състои от Управител, Координатор проекти и Технически асистент.

 

Седалището на сдружението е гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31.

 

Цели и приоритети

 

Стратегически цели на Стратегията:

Стратегическа цел 1: Повишаване на конкурентоспособността в рибарския сектор чрез подобряване на ефективността на заетите в сектор рибарство и създаване на добавена стойност към продуктите от риболов и аквакултура.

Стратегическа цел 2: Насърчаване на местното предприемачество и създаване на условия за устойчиво развитие на рибарската област.

Стратегическа цел 3: Изграждане на капацитет за изпълнение на местната стратегия за развитие.

 

Приоритетни оси:

 

I.  Подобряване достъпа до пазари и създаване на добавена стойност в рибарския сектор

Мерки:

1.1. Създаване на добавена стойност към продукти от риболов и аквакултура

1.2. Поддържане и развитие на търговската мрежа за продукти от риболов и аквакултура чрез създаване и модернизиране на търговски пунктове, развитие на нови пазари и маркетингови подходи

 

II. Подобряване на средата на живот и повишаване на компетенциите

Мерки:

2.1. Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област чрез публични инвестиции за подобряване средата на живот в областта

2.2. Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област чрез придобиване на нови професионални умения и компетенции

 

III.  Запазване привлекателността на територията и диверсифициране на традиционния поминък чрез насърчаване на алтернативни икономически дейности

Мерки:

3.1. Насърчаване на алтернативни икономически дейности, по-специално туризъм, чрез създаване на допълнителна заетост извън сектор „Рибарство”

3.2. Запазване на привлекателността и облика на рибарската област чрез защита на природното наследство

 

IV. Техническа помощ и управление на МИРГ

Мерки:

4.1. Текущи разходи за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на местната стратегия за развитие

 

Мерки

 

Мярка 1.1. „Създаване на добавена стойност към продукти от риболов и аквакултура”

Дейности:

 • Създаване и пренасочване на преработвателни предприятия към производство на висококачествени продукти и продукти с добавена стойност
 • Производство и/или маркетинг на нови продукти
 • Прилагане на нови технологии (иновации)
 • Производство на продукти с високо качество за запълване на пазарни ниши
 • Сертифициране на качеството, етикиране

Бенефициенти: Частен сектор и НПО (до 60% за проекти в частна полза и 100 % в публична полза)

Размер и продължителност на проектите: БФП от 1 000 – 100 000 евро; 18 м

 

Мярка 1.2. Поддържане и развитие на търговската мрежа за продукти от риболов и аквакултура чрез създаване и модернизиране на търговски пунктове, развитие на нови пазари и маркетингови подходи

Дейности:

 • Създаване на рибни борси и модернизиране на съществуващите търговски пунктове за риба
 • Проучване на нови пазари, извършване на маркетингови анализи и проучвания
 • Промотиране на продукти, уловени или произведени по методи, щадящи околната среда
 • Дейности за популяризиране консумацията на местни продукти от риболов и аквакултура в РО и извън нея

Бенефициенти: Частен сектор (до 60% публ. фин.), за проекти в публична полза (до 100% публ.фин.)

Размер и продължителност на проектите: БФП от 1 000 – 100 000 евро; 18 м

 

Мярка 2.1. Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област чрез инвестиции за подобряване средата на живот в областта

 

Компонент 1 – публичен сектор

Компонетт 2 – частен сектор и НПО

Дейности:

 • Инфраструктура, насочена към експлоатирането на крайбрежните зони и зоните край язовири
 • Дребномащабна инфраструктура за подобряване средата на живот в рибарската област
 • Реставрация и развитие на рибарски селища и рибарски махали
 • Облагородяване на зоните около рибарските съоръжения

Бенефициенти: Публичен сектор (до 100% публ. фин.) и Частен сектор (до 60 % публ.фин.)

Размер и продължителност на проектите за публичния сектор: 1 000 – 255 000 евро; 24 м

Размер и продължителност на проектите за частния сектор: 1 000 – 100 000 евро; 18 м

 

 

Мярка 2.2. Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област чрез придобиване на нови професионални умения и компетенции

Дейности:

 • Организиране и провеждане на обучения за повишаване капацитета на заетите лица в сектор „Рибарство”, вкл. в съпътстващи икономич. сфери
 • Подобряване на безопасността и условията на труд

Бенефициенти: Частен сектор (до 60% публ. фин.)

Размер и продължителност на проектите: 5 000 – 25 000 евро; 12 м

 

Мярка 3.1. Насърчаване на алтернативни икономически дейности, по-специално туризъм, чрез създаване на допълнителна заетост извън сектор „Рибарство”

Компонент 1: Публичен сектор

Дейности:

 • Създаване на местни туристически информационни центрове
 • Проекти за създаване и обновяване на обекти за настаняване с малък капацитет – до 20 легла
 • Специализирани обучения в училище на рибарски занаят
 • Проекти, свързани с дребномащабна инфраструктура, популяризираща природните забележителности и културно наследство, природни и културни паметници

Бенефициенти: Публичен сектор (до 100% публ. фин.)

Размер и продължителност на проектите: 1 000 – 255 000 евро; 24 м

 

Компонент 2: Частен сектор

Дейности:

 • Разработване на: -  рибни ресторанти; - къщи за гости; - форми на риболовен туризъм; - спортен риболов
 • Създаване на нови туристически продукти
 • Насърчаване на Еко туризма
 • Посещения и участие на специализирани борси за туризъм
 • Дейности, свързани със занаятчийско производство, в сферата на традиционното изкуство и извън него, различни от рибарството
 • Проекти, свързани с окончателното или временното прекратяване на риболовната дейност на лица, упражняващи стопански риболов

Бенефициенти: Частен сектор (до 60% публ. фин.), за проекти в публична полза (до 100 % публ. фин.)

Размер и продължителност на проектите:  БФП от 1 000 – 200 000 евро; 18 м

 

Мярка 3.2. Запазване на привлекателността и облика на рибарската област чрез защита на природното наследство

Дейности:

 • Подпомагане на местни инициативи за опазване на защитени видове
 • Създаване на ефективна информационна мрежа относно използването и опазването на рибните ресурси
 • Създаване на учебни програми и въвеждане в училищата – за опазване на средата, за устойчив риболов, за запазване на традициите на рибарския поминък
  • Други дейности и инвестиции, допринасящи за устойчивото развитие на рибарската област;
 • Бенефициенти: Частен сектор (до 60% публ. фин.)

Размер и продължителност на проектите: 1 000 – 100 000 евро; 18 м

 

Мярка 4.1. Текущи разходи за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на местната стратегия за развитие

Дейности:

 • Текущи разходи
 • Експертна помощ
 • Дейности за информация и публичност

Бенефициенти: Органите на МИРГ

Продължителност на проектите: Текуща