Изп.на договори Дунавски приключения
Дунавски приключения ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Екип на МИРГ   
Петък, 27 Ноември 2015 13:00

 Заглавие на проекта:

● „Дунавски приключения”

Вх.№:

BG-2014-GTS-3.1.02-018, Дог. №437/20.10.2014г.

Бенефициент:

СНЦ "Добруджа 2012", гр. Силистра

Мярка от ОПРСР :

№ 4.1 „Развитие на рибарските области“

Мярка от МСР:

Мярка 3.1. „Насърчаване на алтернативни икономически дейности, по-специално туризъм, чрез създаване на допълнителна заетост извън сектор „Рибарство”- компонент 2

Основна цел на проекта :

Да се повиши международната, национална и регионалната конкурентоспособност на туристическите, културните и творчески индустрии в рибарската общност на община Тутракан, чрез създаването, оперирането и маркетинга на устойчиви и разнообразни, специфични за региона продукти на тези индустрии с висока добавена стойност.

Специфични цели на проекта :

1.         Увеличаване конкурентоспособността на туристическата, културната и творческите индустрии на рибарската общност в община Тутракан.

2.         Разработване, опериране и маркетинг на  туристически продукти, обекти и услуги на риболовния туризъм, еко-, селски и приключенски туризъм.

3.         Разработване, опериране и маркетинг на съпътстващи събития , целящи обогатяването на местните рибарски традиции и културна среда музика, песни и танци.

4.         Разработване, опериране и маркетинг на съпътстващи продукти и услуги на творческите индустрии, базирани на историята на традициите на рибарите: книги, сувенири,  и др.

5.         Утвърждаване на местната идентичност на рибарската общност в Европейски контекст чрез търсене на силен социален ефект от икономическите и културните дейности

6.         Утвържаване на Тутракан, като рибарска общност, като Европейска дестинация за туризъм и култура .

Резюме на проекта:

Основни дейности:

Дейност 1: Организация и управление на проекта

Дейност 2:.Анализ:

Дейност 3: Подготовка, създаване и опериране на проекта:

Дейност 4: Пряко Участие в международна туристическа борса в Париж

Дейност 5:.Участие заедно с МИЕ в туристическата борса за Adventure Tourism

Дейност 6:.Вписване на сайта в световната мрежа за Adventure Tourism

Дейност 7: Изработване и разпространение на рекламни материали и рекламен клип за комплекса от туристически продукти с обща тема "Дунавски приключения

Дейност 8: Подготовка и провеждане на Фестивала „Музика над вълните”

8.1: Създаване на временен информационен център за дните на провеждане на фестивала

8.2: Разработване на регламент за фестивала

8.3: Организиране на семинар за обучение на доброволците за работа с пристигащите групи; Покани до участници от страната и чужбина

8.4: Създаване на визуална идентичност и статут на фестивала

8.5: Комуникационна кампания, медийно отразяване на събитието, изработване и разпространение на рекламни материали и рекламен клип за фестивала;

8.6: Осъществяване на контакти с артисти, музикални и танцови състави, извършване на предварителен подбор на спектакли и изложби, които ще бъдат представени.

8.7: Осъществяване на контакти с местни хотелиери и ресторантьори и предоставяне на информация за фестивала

8.8:.Логистично обезпечаване на събитията, наем на екипи и техника, транспортиране и монтиране на съоръженията за осветление, озвучаване, сцени и декори.

8.9:.Изготвяне и осигуряване на сценарии, режисура, водещи и жури, за нуждите на фестивалните прояви

8.10:.Осигуряване на награден фонд за особено изявените участници .

8.11:.Разполагане на съпътстваща туристическа инфраструктура.

8.12:..Изработване на система за осъществяване на обратна връзка и оценка на удовлетвореността на публиката

Дейност 9:.Организиране и провеждане на 7 концерта

Дейност 10:.Организиране на изложба „Старият Тутракан” - Представяне на 7 лайф пърформанси на исторически достоверния живот на рибарите по р.Дунав

Дейност 11: Организирано музикално шоу”Танцуващите лодки”

Дейност 12: Организиране на рибен пърформанс

Дейност 13: Организирано състезание по улов на плувки в река Дунав

Дейност 14: Туристическо обучение на местни рибари и техните семейства в управление на туристически атракции, създаване на малък семеен туристически бизнес

Дейност 15: Информация и публичност

Дейност 16: Анализ на оценката на резултатите от проекта

Продължителност на проекта :

6 месеца

Размер на безвъзмездната финансова помощ :

42524,92 лева –без ДДС

Очаквани резултати:

1.         Създадени идентичност и бранд на проекта, който в последствие да послужи като бранд на Тутракан и околностите за туризъм, свързан с рибарската общност

2.         Създаден уебсайт на проекта и осигуряване финансирането му и след приключване на проекта

3.         Създаден, готов за опериране и маркетиране комплекс от туристическии пакети:

Пакетите задължително ще имат следните характеристики:

брандирани тематични по видове туризъм (риболовен, селски, еко, приключенски)

4.         Осигуряване на семинар за създаване на туристически пакети и рекламното им обезпечаване

5.         Създаване на ТИЦ в Тутракан и създаването на план за осигуряване финансирането извън финансирането на проекта

6.         Изследване и избор на целевите пазари по:Националност,Демография,Интереси

7.         Осигурена мрежа от туроператори по целеви пазари, които да продават туристическите пакети

8.         Пряко Участие в международна туристическа борса в Париж

9.         Участие заедно с МИЕ в туристическата борса за Adventure Tourism

10.       Вписване на сайта в световната мрежа за Adventure Tourism

11.       Изработени и разпространени рекламни материали и рекламен клип за комплекса от туристически продукти с обща тема "Дунавски приключения"

12.       Организиран и проведен Фестивал „Музика над вълните” – на основа на националното и регионално културно материално и нематериално наследство с оглед развитието на Тутракан като устойчива фестивална дестинация.

13.       Създаден временен информационен център за дните на провеждане на фестивала

14.       Разработен регламент на фестивала.

15.       Организиран семинар за обучение на доброволците за работа с пристигащите групи

16.       Създадена  визуална идентичност и статут на фестивала;

17.       Изработени и разпространени рекламни материали и рекламен клип на фестивала

18.       Осъществени контакти с артисти, музикални и танцови състави, извършване на предварителен подбор на спектакли и изложби, които ще бъдат представени

19.       Осъществени контакти с местни хотелиери и ресторантьори и предоставяне на информация за фестивала

20.       Наети съоръжения за осветление, озвучаване, сцени и декори

21.       Проведени 7 Концерта

22.       Реализирана изложба „Старият Тутракан” - Представени 7 лайф пърформарса на исторически достоверния живот на рибарите по р.Дунав

23.       Осъществено музикално шоу ”Танцуващите лодки”

24.       Организиран рибен пърформанс

25.       Проведено състезание по улов на плувки в река Дунав

26.       Проведено туристическо обучение на местни рибари и техните семейства в управление на туристически атракции, създаване на малък семеен туристически бизнес

 

Място на изпълнение в Рибарската област:

Област Силистра, община Тутракан, гр. Тутракан

Контакти:

гр.Силистра, ул”Симеон Велики”135, тел. +359899677525