Implementation of Contracts Опознай пътя на водата
Опознай пътя на водата PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   
Friday, 27 November 2015 12:56

Заглавие на проекта:

● „Опознай пътя на водата“ – защита на водното природно наследство на териториите на Общините  Тутракан/Главиница/Сливо поле

Вх.№:

BG-2012-GTS-3.2-008, Договор №455/28.10.2014г.

Бенефициент:

СНЦЧП „Център за иновативни практики“

Мярка от ОПРСР :

№ 4.1 „Развитие на рибарските области“

Мярка от МСР:

Мярка 3.2 „Запазване на привлекателността и облика на рибарската област чрез защита на природното наследство”

Основна цел на проекта :

Да се запази привлекателността на рибарската област и опази природното наследство на региона посредством въвеждане на комплексен иновативен и качествен подход за информационно обезпечаване и повишаване на осведомеността относно местното природно наследство.

Специфични цели:

1.         Експониране и осигуряване на възможности за опознаването на природното наследство с цел развитие на устойчив риболовен и екотуризъм в РО, чрез създаването на интерактивна карта и разработване на иновативна онлайн-базирана информационна система за улеснен достъп до природните забележителности и традициите на РО. 

2.         Изследване на състоянието на водите на конкретни водни обекти и повишаване на осведомеността на целевата група, чрез провеждане на информационна кампания за ограничаване на замърсяванията и опазване на природното наследство сред жителите и гостите на РО.

3.         Развиване на туристически атракциони за устойчиво използване на природните ресурси, чрез изграждане/закупуване на дребномащабни екологосъобразни съоръжения и оборудване (в среда близка до естествената) за отдих и развлечения на открито. 

4. Създаване на предпоставки за дългосрочно и устойчиво развитие на риболовния и свързания с него еко-туризъм, чрез изготвяне и изпълнение на маркетингова кампания за развитие на туристическа услуга в РО.

 

Резюме на проекта:

Дейност 1 - Подготовка на проектно предложение.

Дейност 2 - Сформиране на екип и разпределение на функциите.

Дейност 3 - Подготовка на документация за провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители съгласно ЗОП за следните дейности: картиране и създаване на ГИС модел, лабораторен анализ на водите, дизайн и изработка на двуезичен интерактивен интернет сайт, СМР и доставка на дребна инфраструктура, разработване на маркетингова стратегия, разработване и изпълнение на рекламна кампания в социалните мрежи, дейности по публичност и визуализация.

Дейност 4 - Провеждане на процедури за избор и сключване на договор с избраните изпълнители на дейностите: картиране и създаване на ГИС модел, лабораторен анализ на водите, дизайн и изработка на двуезичен интерактивен интернет сайт, СМР и доставка на дребна инфраструктура, разработване на маркетингова стратегия, разработване и изпълнение на рекламна кампания в социалните мрежи, дейности по публичност и визуализация.

Дейност 5 - Проучване и картиране на изворните чешми на територията на общините Главиница, Тутракан и Сливо поле, и създаване на ГИС модел на трите общини.

Дейност 6 – Извършване на микробиологичен и физикохимичен анализ на изворните чешми на територията на трите общини.

Дейност  7- Почистване и пилотно поставяне на облагородяваща инфраструктура на територията на изворните чешми Чатала", "Стомната" и "Къмпинг" на територията на община Тутракан

Дейност 8 -Дизайн и изработка на иновативен онлайн-базиран, двуезичен, интерактивен, информационен портал.

Дейност 9-Разработване на маркетинг стратегия за популяризиране на природните ресурси и културната идентичност на областта и насърчаване на риболовния и еко-туризъм;

Дейност 10-Разработване и изпълнение на рекламна кампания в социалните мрежи в България и съседни държави.

Дейност 11-Дейности по публичност и визуализация.

Дейност 12-Управление на проекта.

 

Продължителност на проекта :

8 месеца.

 

Размер на безвъзмездната финансова помощ :

177 440,00 лева

 

Очаквани резултати:

1.    Създадена интерактивна карта (ГИС модел) с изворни чешми, която да визуализира местонахождението им, полезна информация за качествата им, маршрут за достигане, публична информация за тях и ще стимулира ползването им от риболовци и туристи.

2.    Разработена иновативна онлайн-базирана информационна система за улеснен достъп до природните забележителности и традициите на РО.

3.    Изградена  благоприятна инфраструктура за еко-туризъм, отдих и развлечения на открито на територията на три пилотни чешми.

4.    Извършен микробиологичен и физикохимичен анализ на водата от всички (приблизително 50 на брой) изворни чешми на територията на общините Главиница, Тутракан и Сливо поле.

5.    Повишена осведоменост на жителите и гостите на РО за състоянието на изворните води и ограничаване на замърсяването на околната среда.

6.    Разработена стратегия за маркетиране и популяризиране на природните ресурси и културната идентичност на областта и насърчаване на риболовния и еко-туризъм.

7.    Увеличен брой посетители и гости на РО.

Място на изпълнение в Рибарската област:

Област Силистра – Община Тутракан – гр. Тутракан – пилотно облагородяване на 3 изворни чешми: „Къмпинга“, "Чатала", "Стомната".

Област Русе/Силистра/ – Община Сливо поле/Главиница/Тутракан – гр. Сливо поле/Главиница/Тутракан – всички изворни чешми на територията на трите общини ще бъдат картирани, описани, изследвани и включени в сайта.

 

Контакти:

Ул. „Проф. Г. Брадистилов“ № 6, гр. София, община Столична, област София-град, България, пощ. код 1700, тел. 02/8549 666