Implementation of Contracts Проектиране и внедряване на система за електронна рибна борса
Проектиране и внедряване на система за електронна рибна борса PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   
Friday, 27 November 2015 12:36

Заглавие на проекта:

● “Проектиране и внедряване на система за електронна рибна борса  за подпомагане на рибарския сектор в МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле”   

Вх.№:

BG-2014-GTS-1.2-04, Дог. №490/17.11.2014г.

Бенефициент:

Сдружение „Национален център за информационно обслужване”

Мярка от ОПРСР :

№ 4.1 „Развитие на рибарските области“

Мярка от МСР:

Мярка 1.2. „Поддържане и развитие на търговската мрежа за продукти от риболов и аквакултура чрез създаване и модернизиране на търговски пунктове, развитие на нови пазари и маркетингови подходи“

Основна цел на проекта :

Повишаване на динамиката в търговията с пресни рибни продукти чрез разширяване на съществуващите и създаване на нови пазари, чрез въвеждане на нови услуги при продажбата на риба и аквакултури.

Специфични цели на проекта :

Специфична цел №1:

Повишаване на конкурентоспособността на рибарите от РО и създаване на по-добра пазарна среда  за рибните продукти  на МИРГ „Главиница –Тутракан Сливо поле” чрез придобиване на нова система за  дистрибуция на рибни продукти

Специфична цел № 2:

Иновации и добавена стойност в Рибарските общности от региона с възможности пазара за рибни продукти да стане национален и трансграничен

Специфична цел №3:

Комбинирано въздействие и създаване на положителен облик на Рибарския регион и територията

Резюме на проекта:

Дейност 1 - Организиране, текущо управление и мониторинг на проекта.

Дейност 2 – Разработване и интегриране на системата за електронна рибна борса.

Разработването на софтуера за платформата и внедряването й ще бъде възложено на външен изпълнител съгласно правилата и праговете по ЗОП. Извършването на дейността ще бъде разделено на три етапа:

Етап 1 – Анализ. Ще се извърши проучване на изпълнимостта на проекта чрез анализ на съществуващи оупън сорс проекти или решения, които да дадат насоки за изпълнимостта на проекта. На фаза „Разработка на функционална спецификация” ще се разработи основния документ, който ще се използва от разработчиците на системата.

Етап 2 – Разработка. На тази фаза ще се извърши същинското изготвяне на платформата за електронна рибна борса и отделните й модули - управление на потребители, Регистрация на местоположение, възможност за комуникация чрез чат и е-мейл съобщения, разплащане, управление на поръчки, мобилно приложение за доставчик и купувач, уеб базиран клиент за купувач, администрация.

Етап 3 – Тестване и внедряване. Ще се извърши внедряването в употреба на системата. Ще се направят финални тестове, а при констатиране на слабости и грешки, ще се извършат корекции и доработки.

Дейност 3 -  Дейности по публичност и визуализация.

Продължителност на проекта :

7 месеца

Размер на безвъзмездната финансова помощ :

167 477,53 лева

Очаквани резултати:

1. Ще се създаде нова услуга за бизнеса и населението в региона.

2. Ще се допринесе за икономическото оживление на региона и улесняване на обслужването на икономическите субекти в него.

3. Ще се създаде иновативен и комплексен бизнес продукт и ще се насърчи предприемачеството.

4. Ще се създадат предпоставки за постигане на по-високи и стабилни цени на рибните продукти.

5. Ще се скъси времето за пазарна реализация на продуктите от риболов и аквакултури.

6. Ще се предостави на рибарите в региона нов канал за реализация на продукцията им и за комуникация с бизнеса и крайните потребители.

7. Ще се допринесе за модернизирането на сектор „Рибарство” и за поддържането му чрез развитие на маркетинг,  иновации и капацитет.

8. Ще се позволи на доставчиците на риба да достигнат оптимални цени за своята продукция.

Място на изпълнение в Рибарската област:

Територията на РО „ГТС“

Контакти:

Пл. Възраждане №1, офис 210

5800 Гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, тел. +359 64 821033, Стилиян Върбанов