Implementation of Contracts „Шарено е край Дунав”
„Шарено е край Дунав” PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   
Tuesday, 13 January 2015 12:24


Заглавие на проекта:

● „Шарено е край Дунав”

 

Вх.№:

BG-2014-GTS-3.1.02-017, Дог. № 401/10.09.2014г.

Бенефициент:

Народно читалище „Искра – 1928г.

Мярка от ОПРСР :

№ 4.1 „Развитие на рибарските области“

Мярка от МСР:

Мярка 3.1. „Насърчаване на алтернативни икономически дейности, по-специално туризъм, чрез създаване на допълнителна заетост извън сектор „Рибарство”- компонент 2

Основна цел на проекта :

Общата цел на проекта е устойчиво развитие на рибарската област чрез диверсифициране на традиционния поминък, и по-специално приоритизиране на дейност с потенциал за местно развитие, каквато дейност е туризма, на база културното и фолклорно богатство на района.

Резюме на проекта:

Устойчивото развитие включва постигане на икономическо развитие, осигуряващо жизнен стандарт и опазване и подобряване на околната среда. Развитието на туризма ще допринесе за подобряване на икономиката в рибарската област, и създаване на алтернативна заетост на населението и работни места извън сектор „Рибарство”.

Продължителност на проекта :

6 месеца

Размер на безвъзмездната финансова помощ :

30 699.79 лева

Очаквани резултати:

  • създаване на възможност за ефективно използване на наличния потенциал за развитие на туризъм в рибарската област – културното наследство и фолклорните традиции;
  • повишаване конкурентоспособността на местната икономика;
  • осигурени възможности за алтернативна заетост на рибарите;
  • подобряване сценичното и звуково възпроизвеждане на певческия фолклор
  • участие в културни събития за популяризиране на фолклорните постижения, както и обвързване на фолклора и културното богатство с подходящи форми на туризъм;
  • развитие на туризма като алтернативна икономическа дейност, което ще повлияе върху развитието на рибарската област като цяло;

повишаване привлекателността на територията на рибарската област като място за развитие на културен и селски туризъм;

Място на изпълнение в Рибарската област:

Област Силистра, Общ. Тутракан, с. Цар Самуил, НЧ „Искра – 1928г.“

Контакти:

ул. „Дочо Михайлов” №19, с. Цар Самуил, общ. Тутракан, обл. Силистра, Р България, п.к. 7640, тел. +359893 504328