Изп.на договори „Представяне на фолклорното богатство на Дунавския край ”
„Представяне на фолклорното богатство на Дунавския край ” ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Екип на МИРГ   
Понеделник, 29 Декември 2014 12:16

Заглавие на проекта:

● „Представяне на фолклорното богатство на Дунавския край ”

Вх.№:

BG-2014-GTS-3.1.02-015, Дог. №466/17.11.2014г.

Бенефициент:

Народно читалище „Иван Вазов – 1927 г.”

Мярка от ОПРСР :

№ 4.1 „Развитие на рибарските области“

Мярка от МСР:

Мярка 3.1. „Насърчаване на алтернативни икономически дейности, по-специално туризъм, чрез създаване на допълнителна заетост извън сектор „Рибарство”- компонент 2

Основна цел на проекта :

Устойчиво развитие на рибарската област посредством разнообразяване на икономическите дейности с развитие на туризма, на основата на културното богатство на територията й, наред с природните дадености – реката, защитените територии и обработваемата земя. Част от това културно богатство е автентичният местен фолклор. Развитието на туризма ще окаже положително влияние върху икономиката на рибарската област, ще стимулира предприемачеството, ще създаде възможност за алтернативна заетост извън сектор „Рибарство” и ще допринесе за подобряване качеството на живот.

Специфични цели на проекта :

1.Подобряване, обновяване и модернизиране на материалната база на Народно читалище „Иван Вазов – 1927 г.” като основа за функционирането му.

2.Създаване на условия за проучване, развитие, представяне и съхранение на местния фолклор като част от културното богатство на рибарската област и фактор за устойчиво местно развитие.

3. Ефективно използване на културното и фолклорното богатство за развитие на туристическия потенциал на рибарската област

4. Развитие на туризма, стимулиране на съпъстващите дейности и услуги, и създаване на алтернативна заетост в рибарската област.

Резюме на проекта:

Основни дейности:

Дейност 1: Управление на проекта.

Дейност 2: Избор на изпълнители на дейностите по проекта

Поддейност 1: Избор на изпълнител за доставка на народни носии и елементи към народните носии.

Поддейност 2: Избор на изпълнител за доставка на музикални инструменти и озвучителна техника.

Поддейност 3: Избор на изпълнител за доставка на преносим компютър.

Дейност 3:  Доставка на народни носии и елементи към тях, музикални инструменти, озвучителна техника и компютърно оборудване

Дейност 4: Осъществяване на мерки за осигуряване на публичност и информираност на проекта

Дейност 5: Отчитане на проекта

Продължителност на проекта :

6 месеца

Размер на безвъзмездната финансова помощ :

25704,27 лева –без ДДС

Очаквани резултати:

От гледна точка на дългосрочното въздействие, очакваните резултати в изпълнение на проекта са:

- създаване на възможност за ефективно използване на наличния потенциал за развитие на туризма в рибарската област;

- развитие на туризма като алтернативна икономическа дейност, което ще повлияе върху развитието на рибарската област като цяло;

- повишаване на привлекателността на рибарската област като място за развитие на алтернативни форми на туризъм и подобряване икономиката в рибарската област;

- осигурени възможности за алтернативна заетост на представителите на сектор „Рибарство”;

Развитието на туризма ще предостави на представителите на сектор „Рибарство” възможност за алтернативна заетост и поминък.

Развитието на туризма ще допринесе положително върху развитието на рибарската област като цяло и повишаване качеството на живот.

 

От гледна точка на непосредствените резултати:

- увеличаване на туристопотока с 10% годишно;

Увеличаването на туристопотока ще допринесе за подобряване на икономиката в рибарската област.

- повишени доходи на заетите в сектор „Рибарство” с 5% годишно;

Място на изпълнение в Рибарската област:

Област Русе, община Сливо поле, с. Кошарна

Контакти:

ул. „Васил Левски” №32б, с. Кошарна, общ. Сливо поле, обл. Русе, тел. +359 882 927