Implementation of Contracts "Песни и танци от Главиница"
"Песни и танци от Главиница" PDF Print E-mail
Written by Екип на МИРГ   
Thursday, 18 December 2014 17:51

Заглавие на проекта:

● "Песни и танци от Главиница"

Вх.№:

BG-2014-GTS-3.1.02-016, Дог. №481/17.11.2014г.

Бенефициент:

Народно читалище „Светлина – 1943г.

Мярка от ОПРСР :

№ 4.1 „Развитие на рибарските области“

Мярка от МСР:

Мярка 3.1. „Насърчаване на алтернативни икономически дейности, по-специално туризъм, чрез създаване на допълнителна заетост извън сектор „Рибарство”- компонент 2

Основна цел на проекта :

Общата цел на проекта е създаването на условия за разнообразяване на икономически дейности, извън сектор „Рибарство”, по-специално приоритизиране на туризма на база културното наследство и фолклорните традиции на територията.

Резюме на проекта:

Културното наследство е ценен ресурс за местно и регионално развитие, а читалището е важен участник с потенциал за популяризиране на културата и допринасящ за местното развитие. По този начин проекът ще способства за повишаване на конкурентоспосбността на местната икономика чрез насърчаване на предприемачеството и създаване на алтернативна заетост извън сектор „Рибарство”.

Продължителност на проекта :

6 месеца

Размер на безвъзмездната финансова помощ :

19 516,04 лева

Очаквани резултати:

  • създаване на възможност за ефективно използване на наличния потенциал за развитие на туризъм в рибарската област – културното наследство и фолклорните традиции;
  • повишаване конкурентоспособността на местната икономика;
  • осигурени възможности за алтернативна заетост на рибарите;
  • подобряване сценичното и звуково възпроизвеждане на певческия фолклор
  • участие в културни събития за популяризиране на фолклорните постижения, както и обвързване на фолклора и културното богатство с подходящи форми на туризъм;
  • развитие на туризма като алтернативна икономическа дейност, което ще повлияе върху развитието на рибарската област като цяло;
  • повишаване привлекателността на територията на рибарската област като място за развитие на културен и селски туризъм;

Място на изпълнение в Рибарската област:

Област Силистра, Общ. Главиница, с. Калугерене, НЧ „Светлина – 1943г.

Контакти:

с. Калугерене, ул. Първа №27, тел. +359 887 296 999+359 887 296 999