Изп.на договори Тихият Дунав – традиции и модерен туризъм
Тихият Дунав – традиции и модерен туризъм ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Екип на МИРГ   
Вторник, 16 Декември 2014 18:16

Заглавие на проекта:

● Тихият Дунав – традиции и модерен туризъм

Вх.№:

BG-2014-GTS-3.1.02-013, Дог. №469/17.11.2014г.

Бенефициент:

Сдружение с нестопанска цел за обществена полза „САКИН ТУНА“

Мярка от ОПРСР :

№ 4.1 „Развитие на рибарските области“

Мярка от МСР:

Мярка 3.1. „Насърчаване на алтернативни икономически дейности, по-специално туризъм, чрез създаване на допълнителна заетост извън сектор „Рибарство”- компонент 2

Основна цел на проекта :

Развитие и насърчаване на туризма чрез създаване на добавена стойност към туристическите услуги на територията на рибарската област

Специфични цели на проекта :

Специфична цел 1: Развитие на риболовния и екологичния туризъм на открито на територията на РО чрез предлагане на допълнителни туристически услуги, допълващи специфичните туристически услуги в сферата на риболовния и свързан с него екотуризъм и интегриращи риболовния туризъм в еко-туристически продукти и местни икономически дейности

Специфична цел 2: Повишаване на привлекателността на РО чрез организиране и провеждане на културни мероприятия, които допринасят за запазване, обогатяване и популяризиране на традициите на региона и стимулират развитието на културнния туризъм

Специфична цел 3: Превръщане на РО в привлекателна територия за живот чрез създаване на заетост извън сектора на рибарството и възможности за участие в соцалния и културния живот на младите хора

Резюме на проекта:

В рамките на настоящия проект се предвиждат инвестиции за предлагането на иновативни туристически услуги, свързани с риболова и екотуризма на открито на територията на РО и популяризиране на фолклора, местните традиции и занаяти като средство за запазване привлекателността на територията и развитие на културен туризъм. Чрез диверсифициране на традиционния поминък в посока развитие на алтернативни икономически дейности, по-специално туризъм, както и чрез създаване на условия за активен социален и културен живот, проектът ще допринесе за превръщането на РО във високо развит туристически център със съхранени културно- исторически и природни забележителности и с богат спектър от привлекателни туристически услуги.

Основните дейности в проекта са свързани със създаването на условия за  развитие на риболовния туризъм, екотуризма и туристическите дейности на открито и предвиждат инициативи за запазване и обогатяване на местните традиции и културна среда и популяризиране на рибарските занаяти, поминък и бит. Изпълнението на проекта осигурява равни възможности за развитие на различните социални групи в местната общност чрез равноправното им включване в социалния и културния живот и утвърждаване на рибарите като основна движеща сила за развитието на региона и опазването на околната среда

Продължителност на проекта :

● 8 месеца

Размер на безвъзмездната финансова помощ :

133 252,35 лева

Очаквани резултати:

Като резултат от изпълнението на проекта ще бъде създаден иновативен туристически продукт, съчетаващ риболовни дейности на открито и екотуризъм и възможност за туристи и гости да се запознаят с традиционните занаяти, местната рибна кухня, фолклора и обичаите на рибарската общност. Ще се създаде временна заетост на 2-ма млади хора, които ще бъдат ангажирани с предлагането на туристическата услуга (администратор и техническа подръжка на оборудването). Проектът ще допринесе и за развитие на местната самодейност и ще насърчи изявите на местни творчески  групи, които ще подготвят фолклорни програми за представяне пред гостите на Тутракан и ще представят пред ползвателите на туристическата услуга фолклорното богатството на региона.   

Място на изпълнение в Рибарската област:

Територията на РО „ГТС“

Контакти:

Гр. Тутракан, община Тутракан, ул. „Петър Берон” №18, Нехат Кантаров