Implementation of Contracts "Подобряване средата на живот в населените места от Община Сливо поле"
"Подобряване средата на живот в населените места от Община Сливо поле" PDF Print E-mail
Written by Евелина Джепсън   
Monday, 17 June 2013 13:20

Заглавие на проекта:

● "Подобряване средата на живот в населените места от Община Сливо поле разположени по поречието на р. Дунав и подобряване достъпа до крайбрежната зона на гр. Сливо поле"

Вх.№:

BG-2012-GTS-2.1.01-003

Бенефициент:

● Община Сливо поле 

Мярка от ОПРСР :

№ 4.1 „Развитие на рибарските области“

Мярка от МСР:

Мярка 2.1 „Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област чрез публични инвестиции за подобряване средата на живот в областта“ – Компонент 1.

Основна цел на проекта :  

Мотивиране на местните граждани и организации да търсят възможности за собствено развитие на територията на РО чрез инвестиции в дребномащабна инфраструктура за подобряване средата на живот на територията на Община Сливо поле.

Специфични цели:

- Подобряване достъпа до крайбрежните зони чрез изграждане на път с трошенокаменна настилка (осигурен достъп до местата за наблюдение на околностите).

-   Подобряване средата на живот в РО чрез създаване и облагородяване на зони за отдих, спорт и развлечения в гр. Сливо поле, с. Ряхово, с. Бабово и с. Бръшлен.

Резюме на проекта:

Обектите предмет на настоящата интервенция са разположени на територията на Община Сливо поле, в населени места, разположени в близост до р. Дунав и в имоти в крайбрежната зона на реката.

  1. Обект: Полагане на трошенокаменна настилка по съществуващ полски път- гр. Сливо поле;
  2. Обект: Облагородяване на зона за отдих, спорт и развлечения – гр. Сливо поле;
  3. Обект: Основно обновяване на детски кът – с. Ряхово;
  4. Обект: Облагородяване на прилежащ терен към сграда за социални дейности – с. Бабово;
  5. Обект: Създаване на зона за отдих и развлечение – с. Бръшлен;

Продължителност на проекта :

18 месеца

Размер на безвъзмездната финансова помощ :

498552.75 лв.

Очаквани резултати: 

  1. Създадени зони за отдих – 1 брой;
  2. Облагородени зони за отдих – 3 броя;
  3. Осигурен достъп до крайбрежието на р.Дунав – 0.280 км. Трошенокаменна настилка;

Място на изпълнение в Рибарската област:

Област Русе, Община Сливо поле (гр. Сливо поле, с. Ряхово, с. Бабово и                с. Бръшлен)

Контакти:

град Сливо поле, пл. „Демокрация“ №1, тел. 08131/ 2795