Изп.на договори "Благоустрояване на Крайдунавски парк, част І, етап ІІ"
"Благоустрояване на Крайдунавски парк, част І, етап ІІ" ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Екип на МИРГ   
Понеделник, 22 Октомври 2012 16:49

 Вх.№:

BG-2012-GTS-2.1.01-001

Бенефициент:

Община Тутракан

Мярка от ОПРСР :

№ 4.1 „Развитие на рибарските области“

Мярка от МСР:

Мярка 2.1 „Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област чрез публични инвестиции за подобряване средата на живот в областта“ – Компонент 1

Основна цел на проекта :

Изграждане на  подходяща поддържаща инфраструктура в община Тутракан за развитие на риболова, възраждане на местното риболовно наследство и  подобряване имиджа на рибарството.

 Специфични цели:

- Увеличаване на привлекателността на община Тутракан като рибарски център, чрез подобряване на съществуващата дребномащабна рибарска инфраструктура и изграждане на нова.

- Подобряване на живота на местна рибарска общност чрез изграждане на кътове за отдих, спорт и детска площадка.

- Подобряване на условията за използване на риболовните дейности в региона чрез откриване на Клуб на рибаря.

  - Канализиране на диверсификационния потенциал, който съществува в градския център чрез създаване на онлайн платформа, която е насочена към въдичарите.

- Повишаване на информираността на рибарите, рибарските сдружения и гостите на община Тутракан чрез информационни и рекламни прийоми.    

 Резюме на проекта:

 Центърът на община Тутракан – гр. Тутракан е разположен непосредствено на десния бряг на р. Дунав срещу км 435 - 431. Освен като своеобразен географски център, той е и най-големият рибарски център на РО. Тук са съсредоточени над 299 регистрирани рибарски лодки, две лодкостоянки, (км 435 и км 432)  и редица други забележителности,имащи пряко отношение с рибарския сектор. Уловът и търсенето на риба в този район е най-голям.

Същевременно липсва развита инфраструктура свързана с риболова. Информационната система за улеснен достъп до природните забележителности и традициите на този регион е слабо развита.  Липсват  музейни сбирки и аквариуми за показване на флората и фауната на региона. Няма развита дейност по запазване и съхранение на рибарските традиции.

С реализиране на настоящия проект ще бъде изградена необходимата поддържаща инфраструктура и ще се постигне и по-дългосрочно въздействие, изразяващо се в повишено качество на средата за обитаване и респективно качеството на живота, както на рибарските общности, така и на населението в РО.

 Продължителност на проекта :

14 месеца

 Размер на безвъзмездната финансова помощ :

488 833,39  лева

 Очаквани резултати:

 1. Изградена дребномащабна инфраструктура  в рибарски център Тутракан:

- изградени панорамни стълби;

- изградена крайбрежна алея;

- благоустроено и озеленено парково пространство с кътове за отдих и детска площадка;

2. Реконструиран и  обновен Клуб на рибаря в сграда обявена за архитектурно-строителна недвижима културна ценност;

3. Създадена онлайн платформа, насочена към въдичарите;

4. Открита изложба от информационно-образователни табели "Водния свят на Тутракан", популяризираща  биологичното разнообразие и неговото опазване.

5. Заснемане на рекламен филм популяризиращ  дейността на рибарите с техните постижения  в улова на риба;

6. Организирани ежемесечни срещи в Клуба на рибаря  за повишаване на информираността на рибарите, рибарските сдружения и гостите на община Тутракан.

Място на изпълнение в Рибарската област:

Област Силистра, Община Тутракан, град Тутракан, крайбрежна зона

 Контакти:

град Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31, тел. 0866/ 60621